Förskolan Metapontum

Vi håller oss till ett väl beprövat koncept med traditionell förskoleverksamhet med fokus på barns språkutveckling och fysiska aktivitet, stödd av vårt pedagogiska samarbete med Grundskolan Metapontums profiler musik och kreativ matematik.
Metapontum är en långsiktig satsning på barnens individuella utveckling med omsorg och stimulans i en kreativ och trygg miljö. Verksamheten har fina lokaler mitt i Långbroparken som lockar till många utomhusaktiviteter och utforskning av naturen.
Förskolans samverkan
Samverkan mellan förskolan och hemmet

När det gäller samarbete mellan förskola och hemvillvi på förskolan ge vårdnadshavare ett gott bemötande och strävar efter förtroendefullt samarbete med hemmen genom en verksamhet där föräldrarna känner sig välkomna att ställa frågor och framföra egna synpunkter. Detta kan ske muntligt i vardaglig dialog, telefonsamtal eller skriftligt via mail. Kommunikationen präglas av öppenhet, förståelse och respekt.

För att ha en så bra kontakt med föräldrarna som möjligt satsar vi bl.a på en god inskolning där vi får möjlighet att lära känna vårdnadshavarna lite mer.

En gång per år har föräldrarna möjlighet att få kännedom om sitt barns utveckling och lärande på ett utvecklingssamtal. Förskolan anordnar föräldramöten en gång per år då information om förskolans verksamhet och arbetssätt. Vid behov kan man som vårdnadshavare alltid boka ett möte med förskolan.

Vi är stolta över våra gemensamma familjefester som vi anordnar tillsammans, för att skapa en god gemenskap. Vårdnadshavare är alltid välkomna att närvara vid en dag på förskolan eller på olika utflykter.

Minst en gång per termin samlas föräldrarepresentanter, rektor och förskollärare för ett föräldraråd där information, tankar och idéer om verksamheten lyfts.

Vi synliggör barnens utveckling och lärande via TYRA för att på så sätt kontinuerligt informera vårdnadshavarna om barnens vardag på förskolan. Vårt mål är att ha en öppen dialog med våra vårdnadshavare.

Resultatet av den årliga BRUK-undersökningen (kommunal föräldraenkät)som våra vårdnadshavare fyller i, utvärderas av rektor tillsammans med personalen, liksom förskolans egna årliga utvärderingar. Resultatet av dessa utvärderingar ligger senare till grund för förskolans nästkommande mål/utvecklingsområde.

Samarbete och samverkan 

Samarbete mellan grundskolan och förskolan

Förskolan och grundskolan har idag sina verksamheter bredvid varandra i den anrika byggnaden från 1909 som ligger iden natursköna kulturmiljön i Långbroparken i Älvsjö, vilket möjliggör ett nära samarbete mellan förskolan och grundskolan.

Förskolan Metapontum har, precis som grundskolan Metapontum, en matematik- och musikprofil. I musikprofilen, som leds utav en av skolans musiklärare, ligger fokus på rytmik och sång som ett sätt att utveckla barns förmåga att uttrycka sig och känna tillhörighet. I matematikprofilen satsar vi på att utveckla barns logiska tänkande, problemlösning och matematiken i relation till språkutveckling .

Vår ambition är att verka för det livslånga lärandet och skapa de bästa förutsättningar för alla våra barn att fortsätta till grundskolan.

När tiden är inne för våra barn att gå vidare till grundskolan, vill vi verka för en bra övergång ochstärka barnens tilltro till skolstarten. Detta gör vi genom att bjuda in mottagande skola till förskolan, för att tillsammans med vårdnadshavare, överlämna viktig information om barnet och om förskolans verksamhet. Förskolan samarbetar också med Grundskolan Metapontum i att förbereda barnen för skolstart, t.ex.:

 • Under april-maj bjuder förskoleklasslärare in barnen till att prova på hur det är att gå i förskoleklass.

 • Förskolebarnen är också med på Fritidshemmets dag den 11 maj varje år

 • Förskolebarnen bjuds också in att närvara på konserter som elever på fritids och kulturskolan anordnar.

 • Grundskolan Metapontum bjuder in förskolans barn till olika aktiviteter som rör drama, musik och matematik för att få möjlighet att prova på denna typ av aktiviteter.

 • Stötta förskolans vårdnadshavare under hela antagningsprocessen genom att uppmärksamma viktiga datum och händelser på TYRA (kommunikationsverktyg mellan personal och vårdnadshavare).

Förskolans öppethållanden

Våra öppettider är mellan kl. 6:30.00-17.30 (som verksamheten ser ut idag)

En dag i månaden (tisdagar) har personalen APT-möte och då stänger förskolan kl. 15.45.

Dessa dagar aviseras i början på varje termin och påminns i vår händelsekalender i TYRAappen.

Vi följer stockholmstads riktlinjer för öppettider med ramtiden 06.30 – 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton efter föräldrarnas behov av barnomsorg.

Om behovet finns erbjuds föranmälda barn frukost innan klockan 8:00.

Vi följer kontinuerligt upp föräldrarnas behov av öppettider och skulle verksamheten hålla stängt erbjuds alternativ förskola.

Under veckorna 29-31 har förskolan sommarstängt. Behöver Ni omsorg under dessa veckor, var snäll och meddela rektor senast 1 april. Vi kan erbjuda då ert barn plats på Förskolan Tornado i Skarpnäck som är vår samarbetspartner under sommaren.  Förskolan Metapontum klagomålshantering

  Klagomål anses som ett bra tillfälle till förbättring av verksamheten i enlighet med skollagen 4 kap 8§ där huvudmannen skall ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål.

  Klagomålshanteringens syfte är:

  • stärka föräldrar och vårdnadshavares inflytande

  • utöka dialogen med föräldrar och vårdnadshavare

  • på ett enkelt och effektivt sätt åtgärda brister som kan uppstå i verksamheten

  • öka trovärdigheten och legitimiteten för verksamheten genom att visa på att vi tar synpunkter på allvar.

  Omfattning av och innehåll i inkomna klagomål utgör -såväl i uppföljning av enskilda ärenden som i övergripande analys - en viktig del av förskolans kvalitetsarbete för både ledningen och huvudmannen. Förskolan har skriftliga rutiner för klagomål som meddelats alla berörda. Dessa innehåller om förskolans interna ansvarsfördelning för hur klagomål tas emot, utreds och åtgärdas på enhetsnivå, hos ledningen och hos förskolans huvudman.

  Information om klagomålshanteringen finns tillgängliga på följande sätt:

  • Förskolans webbsida

  • På förskolans intranät TYRA

  • Meddelas muntligt på förskolans första föräldramöte

  Rutiner kring klagomålshantering - info till vårdnadshavare:

  • Om det är något du är missnöjd med eller något motsvarar dina förväntningar ska du i första hand vända dig till ansvariga pedagoger.

  • Om du inte får hjälp av dem bör du prata med rektor som har övergripande ansvaret för förskolan. Rektor utreder ärendet (kompletterande faktainsamling, dokumentation, möten med berörda) samt föreslår relevanta åtgärder. Rektor återkopplar till dig snarast möjligt dock senast inom 10 dagar arbetsdagar efter ditt ärende har registrerats.

  • Samtidigt informeras huvudmannen i vad som framkommit i händelseförlopp och i vidtagna åtgärder.

  • Är du inte nöjd med svaret du fått efter kontakten med enheten eller ledningen har du möjlighet att skicka ett klagomål till skolans huvudman caroline.martensson@metapontum.se . Ditt ärende registreras med ankomst datum.

  • Huvudmannen granskar ärende och fattar sitt autonoma beslut som meddelas dig senast inom 5 arbetsdagar efter anmälan har kommit.

  • Är du inte nöjd med beslutet, eller vill lämna in ett anonymt klagomål, har du möjlighet att vända dig till Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad anmalan@edu.stockholm.se .

  Förskolan fakturerar förskoleavgift för barn folkbokförda i Stockholm.

  Ändring av inkomstuppgifter görs via e-tjänsten Min Barnomsorg. Din nya avgift börjar gälla månaden efter din ändring.

  Om barnet är folkbokförd i en annan kommun än Stockholm, faktureras föräldraavgifter av egen kommun där uppdatering av inkomst görs via kommunens e-tjänst.

  Ändrade vistelsetider anmäls via kommunens e-tjänst samt med blankett till förskolan (finns på TYRA).

  !!!Barn vars förälder/vårdnadshavare har två obetalda månadsräkningar sägs efter sedvanlig påminnelserutin upp från sin plats om 8 kap 7 § skollagen inte är tillämplig. Uppsägningen ska vara skriftlig. Uppsägningstiden är två månader.

  När en plats stått outnyttjad i en månad kan denna skriftligen sägas upp av ansvarig stadsdelsnämnd/fristående verksamhet (undantag sker vid förälders sommarsemester och julledighet).

  Vid byte av kommun::

  Om Ditt barn byter kommun dvs blir folkbokförd i en ny kommun är det viktigt att detta meddelas till förskolan snarast för att godkännande från nya kommunens stadsdelsnämnden.

  Ett nytt förskoleavtal skrivs med den nya kommunen med en blankett som du kan be från nya kommunen och som ska kompletteras av rektor. Fakturering etc börjar gälla fr o m flyttningsdatum.

  Uppsägning av plats

  Om du vill säga upp ditt barns placering gäller en månads uppsägningstid som sker via kommunens webbsida och stockholmstads webbtjänst. Säger du upp platsen, betalar du avgift under uppsägningstiden.   Urvalsgrunder vid placering (Källa):

  Vid ledig plats går erbjudande till de barn som valt att stå i kö till verksamheten. Bland dessa barn görs följande urval:

  1. Barn med behov av stöd för sin utveckling i form av förskola enligt 8 kap 7 och 14 § skollagen.

  2. Barn med platsgaranti som riskerar att inte få plats inom garantitiden.

  3. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan erbjuds plats före andra barn.

  4. Barn med längst kötid till förskolan erbjuds plats. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, d.v.s. äldre barn går före yngre.

  Avsteg i beslutet ska fattas av huvudmannen samt motiveras och dokumenteras av huvudmannen därefter anmälas till utbildningsförvaltningen.

  Förskoleavgifter:

  Din avgift räknas ut utifrån ( Källa)

  • vilken inkomst ditt hushåll har

  • hur många barn som bor i ditt hushåll

  • om ditt barn går deltid eller heltid.


  Samverkan med skolmjölkstödet

  Grundskolan Metapontum och Förskolan Metapontum serverar mjölken som delvis finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket.